Legislativní iniciativa občanů

 

Tato úplná novinka v dějinách evropské integrace je obsažena v čl. 11-4 SEU, který praví: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely

provedení Smluv.

Postup a podmínky požadované pro tuto iniciativu se stanoví v souladu s čl. 24 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Na tento článek pak navazuje čl. 24 SFEU: „Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem formou nařízení ustanovení

o postupech a podmínkách požadovaných pro předložení občanské iniciativy ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí pocházet občané, kteří ji předkládají.“

Jak vidíme z těchto dvou článků, toto právo občanské iniciativy je ve smlouvách stanoveno jen ve velmi obecné rovině a bez prováděcího nařízení, na kterém se musí shodnout členské státy a Evropský parlament, nemůže být v praxi využito. Lze očekávat, že o konkretizaci podmínek výkonu tohoto práva se strhne ostrá politická bitva: půjde zejména o otázku reprezentativnosti (kolik občanů z kolika a kterých členských států...) i o oblasti, kterých se budou moci tyto iniciativy týkat, resp. o kontrolu jejich slučitelnosti se smlouvami (např jak zamezit tomu, aby touto formou byla EK vyzývána k návrhům, které nepatří do kompetence EU.

Jedná se o zavedení prvku přímé demokracie, ale samozřejmě je to prvek velmi dílčí (není zde propojení na možnost vypsání referenda, navíc z právního hlediska nic nebrání Evropské komisi si návrh vypracovat k obrazu svému). Ve složitém společenství 27 států, kterým EU dnes je, je to asi realistické maximum.

Na druhou stranu neradno podceňovat politický význam této novinky. Evropská komise a po ní i Evropský parlament a členské státy budou moci jen těžko ignorovat návrhy podložené skutečně masivní a reprezentativní podporou veřejnosti napříč Unií. Nebudou-li chtít návrh podpořit, budou za to muset nést politickou odpovědnost. Vznik tohoto nástroje dá nejspíše zajímavý impuls občanské společnosti a politickým stranám v EU a může přispět k postupnému utváření skutečné celoevropské politické, obcanské identity.


TOPlist CZIN.eu