Hodnoty EU

 

... jsou vyjmenovány v článku 2 SEU:

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“

Tento výčet hodnot („úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“) je důležitý. Přihlášení k těmto hodnotám je totiž základní podmínkou pro zemi, která chce do EU vstoupit (čl. 49 SEU). Závažné a trvající porušení těchto hodnot může vést k sankcím formou pozasatvení členských práv v EU (čl. 7 SEU).

Druhá věta tohoto článku doplňuje zásady, kterými se řídí společnosti členských států – a lze z toho též vyvodit, že se jedná o zásady, kterými se bude řídit EU („pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů“).

V dnešních smlouvách se několkrát mluví o „společných hodnotách“ EU, ale nikde nejsou výslovně vyjmenovány. Dnešní SEU však v čl. 6 říká, že „Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné členským státům.“

Lisabonská smlouva tak posiluje hodnotový základ EU a především vyjasňuje neurčitý pojem „společné hodnoty“.

 


TOPlist CZIN.eu