Pravomoci Unie¹

 

Typ pravomocí

 Výlučné ²

(Úplný seznam)

 Sdílené ³

(Neúplný seznam) 

Doplňkové

(Úplný seznam)

Definice

Pouze Unie může přijímat právně závazné akty; členské státy mohou vydávat v těchto oblastech právní předpisy pouze se svolením Unie nebo s cílem provádět její akty.

Unie i členské státy mají možnost přijímat právně závazné akty, přičemž členské státy mohou jednat tam, kde tak neučinila Unie.

Unie může zasáhnout pouze s cílem podpořit činnost členských států (zejména prostřednictvím finančních podpor); může přijímat právní předpisy, ale nikoli harmonizovat vnitrostátní právní a správní ustanovení.

Oblasti

Celní unie

 

Stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu

 

Měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro

 

Zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky

 

Společná obchodní politika

Vnitřní trh

Sociální politika

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů

Životní prostředí

Ochrana spotřebitele

Doprava

Transevropské sítě

Energetika

Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví

Výzkum a technologický rozvoj

Politika v oblasti vesmíru

Rozvojová spolupráce

 

Ochrana a zlepšování lidského zdraví

 

Průmysl

 

Kultura

 

Cestovní ruch

 

Vzdělávání

 

Mládež

 

Sport

 

Odborné vzdělávání

 

Civilní ochrana

 

Správní spolupráce

 

 

¹SFEU uvádí rovněž společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a koordinaci hospodářských politik a politik zaměstnanosti, které pro jejich specifickou povahu nelze zařadit do žádné ze tří kategorií v této tabulce.

 

² Kromě těchto pravomocí je ve výlučné pravomoci Unie rovněž uzavření mezinárodní smlouvy, pokud je její uzavření stanoveno legislativním aktem Unie nebo je nezbytné k tomu, aby Unie mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, nebo pokud její uzavření může ovlivnit společná pravidla či změnit jejich působnost.

³ I když se SFEU politikami uvedenými v tomto sloupci v kurzivě zabývá v článku 4, který se týká sdílených pravomocí, jedná se o oblasti, v nichž činnost Unie nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomocí.

Převzato ze zprávy Evropského parlamentu o Lisabonské smlouvě

 


TOPlist CZIN.eu