KVÍZ 1 | KVÍZ 2


Otestujte své znalosti o Lisabonské smlouvě


1. Lisabonská smlouva…

A … potvrzuje existenci Europolu, tedy agentury, jejíž pracovníci mohou realizovat operativní akce, ale jen se souhlasem orgánů země, na jejímž území k tomu dochází.
B … vytváří evropskou policii (Europol), která může volně působit po celém území EU, po vzoru americké FBI.
C … s Europolem se počítalo v „euroústavě“, ale z Lisabonské smlouvy byl vyškrtnut.

2. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku...

A ... je zároveň ministrem zahraničí některé z členských zemí.
B ... nevykonává jinou funkci.
C ... je zároveň místopředsedou Evropské komise.

3. Klauzule o vystoupení z EU...

A ... doposud ve smlouvách existovala, ale Lisabon ji ruší.
B ... doposud ve smlouvách neexistovala a ani Lisabon ji nezavádí.
 ... doposud ve smlouvách neexistovala, ale Lisabon ji zavádí.

4. Lisabonská smlouva zavádí funkci „ministra financí EU“.

A Ne.
B Ano.

5. Takzvaná klauzule „passerelle“ („můstek“) umožňuje...

A ... Evropské komisi přidělit Evropské unii nové kompetence.
B ... na žádost kterékoli členské země se vrátit v tom či onom hlasování k systému dělby hlasů v Radě EU, který platí dnes (systém z Nice).
C  ... aby Evropská rada jednomyslným rozhodnutím umožnila hlasování kvalifikovanou většinou tam, kde smlouvy počítají s jednomyslností (či přechod na řádný legislativní postup).

6. Kvalifikovaná většina v Radě bude od roku 2014 (podmíněně, naplno od roku 2017) definována takto:

A 70% zemí reprezentujících 70% obyvatel EU
B  55% zemí reprezentujících 65% obyvatel EU
C 60% zemí reprezentujících 50% obyvatel EU

7. Listina základních práv EU...

A ... se s Lisabonskou smlouvou stává součástí smlouvy o EU.
B ... nijak nesouvisí s Lisabonskou smlouvou.
 ... s Lisabonskou smlouvou získává právní závaznost.

8. Legislativní texty EU by se podle Lisabonské smlouvy měly jmenovat:

A evropské zákony a evropské rámcové zákony
B nařízení a směrnice
C evropské dekrety

9. Slova „členské státy aktivně a bezvýhradně podporují zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity“...

A ... existují v dnešní smlouvě o EU a Lisabon je potvrzuje.
B ... nikdy v žádné smlouvě nebyla.
C  ... byla v „euroústavě“, ale nejsou v Lisabonské smlouvě.

10. Může Rada EU rozhodovat kvalifikovanou většinou o harmonizaci daní z příjmu právnických a fyzických osob?

A Doposud ne a ani po Lisabonu ne.
B Podle Lisabonské smlouvy ano, doposud ne.
C Ano, od smlouvy z Nice.


 

Vaše odpovědi

Správné odpovědi a vysvětlení

Q 1:
Q 2:
Q 3:
Q 4:
Q 5:
Q 6:
Q 7:
Q 8:
Q 9:
Q10:


TOPlist CZIN.eu